Nếu bạn không muốn dùng tool được tích hợp sẵn trong Xcode (Xcode -> Source Control -> Commit, Push, Pull,…) hoặc các phần mềm quản lý source riêng biệt như Source Tree,… thì bạn cũng có thể sử dụng các command trong Terminal để quản lý source của project.

Dưới đây là một danh sách các lệnh git được sắp xếp có thứ tự trong một project thực tế.

Fork, Clone

Mở website của github, tìm đến project, và nhấn nút Fork ở phía trên bên phải của website để tạo 1 sub-project của project cha, nó là project mới trong git hub cá nhân mình

Các lệnh Git đủ dùng trong một dự án cho người mới bắt đầu

Sau đó, trở lại website project cha, nhấn nút “Clone or download” để lấy code xuống máy, có 2 cách clone là “HTTPS” và “SSH”

  • “HTTPS” thì sử dụng web url
  • “SSH” thì nó sử dụng SSH key và passphrase của tài khoản của mình, và mỗi lần tương tác với project cha thì buộc phải nhập passphrase, vì vậy, khi cấu hình SSH thì các bạn nên đặt passphrase cho dễ nhớ, và ngắn gọn, đơn giản thôi. Vì trong thực tế coding, bạn sẽ phát cáu với git nếu chẳng may đặt pass lộn xộn như mấy ông khách hàng Nhật.

Clone bằng HTTPS, sao chép cái link ở trong ô hình chữ nhật, mở Terminal, trỏ đến đường dẫn thư mục muốn lưu project và gõ lệnh sau

git clone

Tạo remotes

Chúng ta phải tạo ít nhất 2 remote cho project 1 cho super-project và 1 cho sub-project mới vừa clone.

Mặc định khi mới clone về máy thì ta chỉ có 1 remote với tên là origin, nó là remote của super-project vì nãy mình clone từ project đó.

Thông thường, mình đặt tên remote cho super-project là company và remote cho sub-project là origin, vậy nên mình sẽ sửa lại remote như sau

Đầu tiên, move đến project và kiểm tra lại danh sách các remote hiện tại

git remote -v
 
==> 
origin link (fetch)
origin link (push)Tạo remote mới cho super-project

git remote add company super-project-link

Sau đó xoá origin remote

Thì search_ui sẽ là branch mới, sau đó chúng ta làm task, thêm mới, thay đổi code trong branch đó, đến khi hoàn thành và muốn tạo 1 pull request để merge code vào develop branch để cho các thành viên khác trong team có thể review

Gõ lệnh tạo 1 commit cho branch đó

git commit -am "implement search ui"

Gõ lệnh kiểm tra xem các file thay đổi đã được commit hết chưa

Sau đó, pull code mới nhất từ develop về

Tiếp, rebase code với develop

git add .
 
//hoặc
  
git add changed_file_link_1
git add changed_file_link_2
...

Sau đó tiếp tục rebase

Pull request

Sau khi code đã lên trên website của github, thì chúng ta lên trên đó để tạo Pull Request, merge code từ search_ui into develop, web hướng dẫn rất rõ ràng và dễ làm, không cần phải nói thêm nữa.